Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την αγορά επίπλων

6
Σεπ

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς (των άρθρων 118 και 120 του ν.4412/2016) για την προμήθεια τριάντα (30) υπαλληλικών γραφείων, είκοσι (25) πέντε συρταριέρων και τριών (3) διευθυντικών γραφείων προϋπολογισθείσας δαπάνης (εκτιμώμενου κόστους) εννέα χιλιάδων εκατό ευρώ (9.100,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με χρόνο παράδοσης έως δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση υποβολής προσφοράς.