Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του ΓΝΣ στον Πειραιά

23
Ιαν

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων και του εξοπλισμού του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον Πειραιά, προϋπολογισθείσας δαπάνης (εκτιμώμενου κόστους) τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα ευρώ (4.080,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-12-2024.

Πρόσκληση