Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

2
Φεβ
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας γραφίτη, των φωτοτυπικών μηχανημάτων RICOH της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκτιμώμενου κόστους 11.910,00 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/12/2022.