Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ-DPO) και Επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Προστασίας Δεδομένων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, τον ν. 4624/19 (Α’ 137) και το ν. 4831/2021 (Α΄170), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

17
Οκτ