Επιστροφή

Τροποποίηση της προθεσμίας άσκησης ατομικής προσφυγής στο ΕΔΔΑ

3
Φεβ

Το Πρωτόκολλο με αρ. 15 στην Ε.Σ.Δ.Α. τέθηκε σε ισχύ την 01.08.2021 μετά από την υπογραφή και επικύρωσή του από τα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τα άρθρα 4 και 5 του πιο πάνω Πρωτοκόλλου τροποποίησαν το άρθρο 35 παρ.1 της Ε.Σ.Δ.Α., προκειμένου η προθεσμία άσκησης της προσφυγής στο Ε.Δ.Δ.Α. να περιοριστεί από έξι (6) σε τέσσερις (4) μήνες από την εθνική δικαστική απόφαση που κρίνει αμετάκλητα το ζήτημα που αποτελεί το αντικείμενο της προσφυγής.

Με το άρθρο 8 παρ.3 του ίδιου πιο πάνω Πρωτοκόλλου προβλέφθηκε η εφαρμογή της τροποποίησης αυτής έξι (6) μήνες μετά την έναρξη ισχύος του, δηλαδή την 01.02.2022. Όπως δε διευκρινίζεται στην παραπάνω διάταξη, η νέα προθεσμία δεν θα ισχύει για προσφυγές στις οποίες η αμετάκλητη εθνική δικαστική απόφαση έχει εκδοθεί πριν από την 01.02.2022.

Επισημαίνεται ότι, η μη τήρηση της νέας προθεσμίας, στις περιπτώσεις όπου επιβάλλεται, θα έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφυγής ως απαράδεκτης.

 

Σχηματισμός Υποθέσεων Δικαστηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων & Αλλοδαπής