Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 119
Έτος : 2021
Τίτλος : Παραχώρηση ιδανικού μεριδίου επί της άδειας κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) – Τα πρόσωπα των δικαιούμενων παραχώρησης στο δικαίωμα άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, σε περιπτώσεις πλην αυτών που ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 3109/2003.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : 1. Εάν κατά την επαγωγή της κληρονομίας δεν υπάρξει κληρονόμος ή οι κληρονόμοι που καλούνται στην εξ αδιαθέτου διαδοχή κατά τις διατάξεις του Α.Κ. αποποιηθούν την κληρονομία, το δικαίωμα επί του ιδανικού μεριδίου της άδειας κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) παραχωρείται: α) κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 3109/2003, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που τάσσονται σε αυτό, δηλαδή όταν το δικαίωμα αφορά ιδανικό μερίδιο ποσοστού 50% και άνω και για όχημα με έδρα που προβλέπεται σε αυτήν, σε φυσικό πρόσωπο που ασκεί το επάγγελμα του οδηγού Ε.Δ.Χ. και β) σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι ανωτέρω δύο προϋποθέσεις, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.δ. 1061/1971 στα λοιπά πρόσωπα που διατηρούν την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και αν δεν υπάρχουν τέτοια, στον συνιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτες του αποθανόντος, κατά ποσοστό ανάλογο και στις δύο περιπτώσεις, με τη συμμετοχή του καθενός επί του υπολοίπου της άδειας του αυτοκινήτου (ομόφωνα). 2. Τα πρόσωπα που δικαιούνται παραχώρησης δικαιώματος άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που αφορά ιδανικό μερίδιο ποσοστού μικρότερου του 50% λόγω απώλειας ή αμετάκλητης ανάκλησης του ανωτέρω δικαιώματος κυκλοφορίας σε έδρες εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 19 του ν. 3109/2003, προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 του ν.δ. 1061/1971, ανάλογα αν πρόκειται για απώλεια ή για ανάκληση της άδειας κυκλοφορίας (ομόφωνα).
Διατάξεις : ΝΔ 1061/1971Α1Π1, ΝΔ 1061/1971Α3Π1, ΝΔ 1061/1971Α4, ΝΔ 1061/1971Α6Π1, Ν 2696/1999Α88, Ν 3109/2003Α19, Ν 4070/2012Α100, Ν 4070/2012Α102Π1, Ν 4182/2013Α23
Λήμματα : ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΔΧ, ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή