Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 23
Έτος : 2023
Τίτλος : Eρωτάται: α) Εάν ήταν ορθή η συγκρότηση του αρμοδίου οργάνου τόσο για τον ορισμό της Εισηγητικής Επιτροπής όσο και για την κρίση ένταξης μονίμου διοικητικού υπαλλήλου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), β) εάν στην Εισηγητική Επιτροπή για την κρίση ένταξης στην ανωτέρω κατηγορία της Ε.Β., η οποία κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, μπορεί να συμπεριλαμβάνεται μέλος Ε.ΔΙ.Π. που δεν κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και γ) ποιο όργανο είναι αρμόδιο για τον ορισμό των τριών μελών Ε.ΔΙ.Π. του ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου για την ένταξη της Ε.Β. στην ανωτέρω κατηγορία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΜΑΡΙΟΛΗ ΝΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : α) Δεν ήταν ορθή η συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αρμοδίου οργάνου τόσο για τον ορισμό της Εισηγητικής Επιτροπής όσο και για την απόφαση ένταξης της Ε.Β., μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), διότι δεν συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση τρία μέλη Ε.ΔΙ.Π. του ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας, για την οποία κρίθηκε η Ε.Β., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 περ. δ΄ του ν.4009/2011 (Α΄ 195), όπως ίσχυαν, και του άρθρου 2 παρ. 4 του π.δ. 118/2002 (Α΄ 99). β) Στην Εισηγητική Επιτροπή για την κρίση ένταξης στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Ε.Β., η οποία κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, μπορεί να συμμετέχει μέλος Ε.ΔΙ.Π., που δεν κατέχει διδακτορικό δίπλωμα και γ) Αρμόδιο όργανο για τον ορισμό των τριών μελών Ε.ΔΙ.Π του ιδίου κλάδου και του ιδίου ή συγγενέστερου γνωστικού αντικειμένου της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας για την ένταξη της Ε.Β., ως μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ.3 περ. δ΄ του ν.4009/2011 (Α΄ 195), όπως ίσχυαν, και του άρθρου 2 παρ. 4 του π.δ. 118/2002 (Α΄ 99), που εφαρμόζονται αναλόγως, είναι η Συνέλευση της Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4009/2011Α29Π2, Ν 4009/2011Α29Π4, Ν 4009/2011Α29Π5, Ν 4009/2011Α29Π6, Ν 4009/2011Α79Π3, ΠΔ 118/2002Α2Π1, ΠΔ 118/2002Α2Π3, ΠΔ 118/2002Α2Π4, ΠΔ 118/2002Α2Π8, Ν 1268/1982Α21Π1, Ν 4235/2014Α68Π3, Ν 4386/2016Α27Π1, Ν 4386/2016Α27Π3, Ν 4957/2022Α22Π2, Ν 4957/2022Α30Π1, Ν 4957/2022Α465Π5, Ν 4957/2022Α485, Ν 4957/2022Α489Π1
Λήμματα : ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή