Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 37
Έτος : 2023
Τίτλος : Ερωτάται: α) Εάν σε περίπτωση κένωσης, λόγω θανάτου, της θέσης του δημάρχου, του οποίου η παράταξη είχε συμπράξει με περισσότερες δημοτικές παρατάξεις, το σώμα εκλογής του νέου δημάρχου αποτελούν μόνον οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου ή το σύνολο των δημοτικών συμβούλων της συμπαράταξης, λογιζόμενης ως ενιαίας παράταξης και β) εάν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή νέου δημάρχου μόνον οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου ή και οι δημοτικοί σύμβουλοι που προέρχονται από τις δημοτικές παρατάξεις με τις οποίες είχε συμπράξει η παράταξη του αποβιώσαντος δημάρχου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΛΟΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Περίληψη : Σε περίπτωση που μείνει κενή, λόγω θανάτου, η θέση του δημάρχου, του οποίου η παράταξη είχε συμπράξει με περισσότερες δημοτικές παρατάξεις, το σώμα εκλογής του νέου δημάρχου αποτελούν μόνον οι δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου, οι οποίοι και μόνο μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εκλογή νέου δημάρχου και όχι και οι δημοτικοί σύμβουλοι που προέρχονται από τις δημοτικές παρατάξεις, με τις οποίες είχε συμπράξει η παράταξη του αποβιώσαντος δημάρχου (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Ν 3852/2010Α60Π1, Ν 3852/2010Α66Π7, Ν 4555/2018Α69, Ν 4555/2018Α73, Ν 4623/2019Α1Π1, Ν 4623/2019Α4Π1, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α51Π3, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α52, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α102Π2
Λήμματα : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ, ΘΑΝΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κατάσταση : Αποδεκτή