Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 90
Έτος : 2023
Τίτλος : Ερωτάται εάν η Υπηρεσία δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999) και εν γένει στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, να χορηγήσει σε ιδιώτη τις αιτηθείσες από αυτόν πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στον ατομικό- υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου της και αφορούν άδεια άσκησης δεύτερης εργασίας, με επίκληση εννόμου συμφέροντος του αιτούντος λόγω της ιδιότητάς του ως κατηγορουμένου σε ποινική δίκη.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Περίληψη : Η υπηρεσία υποχρεούται να ικανοποιήσει το υποβληθέν αίτημα της ενδιαφερόμενης αιτούσας (Ε.Π.), πληροφορώντας την, κατ’ αρχήν, για την έκδοση ή μη άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας του υπαλλήλου (Ε.Α.), και σε καταφατική περίπτωση, να χορηγήσει σ’ αυτήν αντίγραφο της άδειας προς πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και με σκοπό την αποτελεσματική προστασία του δικαιώματος δικαστικής προστασίας της αιτούσας, με προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων αυτών και δέσμευση της αιτούσας για χρησιμοποίηση του εγγράφου αποκλειστικά στην εκκρεμή ποινική δίκη (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 2690/1999Α5, ΚανΕΕ 2016/679Α1, ΚανΕΕ 2016/679Α9, ΚανΕΕ 2016/679Α89, Ν 4624/2019Α5, Ν 4624/2019Α26, Ν 4624/2019Α42, Ν 3528/2007Α23, Ν 3528/2007Α31, ΠΔ 215/2006Α1, ΠΔ 178/2004Α1, ΠΔ 178/2004Α4
Λήμματα : ΔΗΜΟΣΙΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΤΡΙΤΟΣ, ΦΑΚΕΛΛΟΣ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ , ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΕΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή