Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 96
Έτος : 2023
Τίτλος : Ερωτάται, εάν ο φοιτητής Ε.Ε. : α) Έχει την δυνατότητα να ζητά να ληφθούν υπ’ όψη μόνο τα προσωπικά του εισοδήματα, όπως αυτά εμφανίζονται στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2021 που έχει υποβάλλει, προκειμένου να θεωρηθεί «οικονομικά αδύναμος» και συνακόλουθα δικαιούχος του ετήσιου χρηματικού βραβείου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ» και β) νόμιμα έχει προσκομίσει και επικαλείται τα έγγραφα των εντύπων Ε1 και Ε2 της δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, μετά την πάροδο της προθεσμίας, η οποία είχε ταχθεί για προσκόμιση δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους στην από 20/01/2023 σχετική «Πρόσκληση-Ανακοίνωση» της Πρυτανείας του Ε.Μ.Π.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Περίληψη : α) Η προσκόμιση των δικαιολογητικών, που έχει λάβει χώρα από τον υποψήφιο φοιτητή Ε.Ε. με την από 03/04/2023 (αριθμ. πρωτ. 17000/2023) αίτησή του δεν θεωρείται εκπρόθεσμη, αλλά αλυσιτελής, (χωρίς ωφέλεια για αυτόν), δεδομένου ότι κατατέθησαν, επί πλέον των ζητηθέντων, και για την υποστήριξη της διαφορετικής ερμηνευτικής άποψής του στην έννοια του «απόρου» από εκείνη που έχει προσδώσει σ’ αυτήν η διοίκηση. β) Ο συγκεκριμένος υποψήφιος, δεν έχει δυνατότητα να ζητά να ληφθεί υπ’ όψη μόνο το ύψος των δικών του (ατομικών) εισοδημάτων του αναφερόμενου φορολογικού έτους, επικαλούμενος την δική του ερμηνευτική εκδοχή, εν όψει του υπάρχοντος διοικητικού πλαισίου.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008/2019Α109, ΑΚΑ173, ΑΚΑ1781, Ν 4182/2013Α1, Ν 4182/2013Α10, Ν 4182/2013Α56, Ν 2690/1999Α10
Λήμματα : ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΒΡΑΒΕΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΑΠΟΡΟΙ, ΩΦΕΛΕΙΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή