Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 110
Έτος : 2023
Τίτλος : Ερωτάται εάν: α) μετά τη σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας», σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101) και την έναρξη λειτουργίας της Αρχής αυτής, η Σ.Κ., η οποία απασχολήθηκε από 08-03-2007 έως 07-09-2008 και από 03-12-2008 έως και 03-06-2010 σε υπηρεσία του τότε Υπουργείου Εργασίας (και νυν υπηρεσία της ως άνω Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας) και πιο συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Αττικής – Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ελευσίνας του πρώην Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω συμφωνητικών συνεργασίας στο πλαίσιο προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage) του O.A.E.Δ., και συνέχισε να παρέχει τις υπηρεσίες της στην ίδια Υπηρεσία δυνάμει της με αριθμό 6920/2010 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, θα εξακολουθήσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στην προαναφερθείσα Διεύθυνση της ανωτέρω Αρχής (πρώην Σ.ΕΠ.Ε) η οποία, μέχρι σήμερα, αποδέχεται μεν, τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, χωρίς ωστόσο, να τις καταβάλλει αποδοχές ή θα πρέπει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ήδη Κοινωνικής Ασφάλισης), ως διάδικος στην ανωτέρω δίκη, να αποδεχτεί από τούδε και στο εξής τις υπηρεσίες αυτής (και μάλιστα σε διαφορετική θέση εργασίας και διαφορετικό τόπο εργασίας από τον υφιστάμενο) και β) από 01.02.2023 που ανέλαβαν τη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων της Επιθεώρησης Εργασίας οι οικείες υπηρεσίες της νεοσύστατης αυτής Αρχής, και στο εξής, και μέχρι την τελεσίδικη κρίση της εριζόμενης εργασιακής σχέσης, οι αποδοχές της Σ.Κ. θα καταβάλλονται πλέον από την εν λόγω Αρχή ή το Υπουργείο, το οποίο τις κατέβαλε έως και την ανωτέρω ημερομηνία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Περίληψη : α) Μετά τη σύσταση, σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 1 του ν. 4808/2021, της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας», καθολικής διαδόχου του καταργηθέντος Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) - όπως ρητώς ορίζεται στην παράγραφο 5 της προαναφερθείσας διάταξης - και την έναρξη λειτουργίας της εν λόγω Αρχής την 19.07.23, η Σ.Κ. θα συνεχίσει να παρέχει ως διοικητική υπάλληλος τις υπηρεσίες της προς τη Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Δυτικής Αττικής – Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ελευσίνας, η οποία πλέον, σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ. 6 εδάφ. α΄ του ίδιου ως άνω νόμου, ως οργανική μονάδα του καταργηθέντος πρώην Σ.ΕΠ.Ε. έχει μεταφερθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή, υπαγόμενη σε αυτή, από την ανωτέρω ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της. β) Η εν λόγω Ανεξάρτητη Αρχή η οποία εντάσσεται στο νομικό πρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου και έχει οικονομική αυτοτέλεια, υποχρεούται στην καταβολή των αποδοχών της Σ.Κ. από 1.2.23 και έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, σύμφωνα με το διατακτικό της με αριθ. 6920/2010 απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων (ομόφωνα).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008/2019Α95Π5, Ν 3068/2002Α1, ΚΠΟΛΔΑ321, ΚΠΟΛΔΑ322, ΚΠΟΛΔΑ324, ΚΠΟΛΔΑ331, ΚΠΟΛΔΑ332, ΚΠΟΛΔΑ682, ΚΠΟΛΔΑ693, ΚΠΟΛΔΑ695, ΚΠΟΛΔΑ696, ΚΠΟΛΔΑ698, Ν 3996/2001Α1, Ν 3996/2011Α2, Ν 4808/2021Α102, Ν 4808/2021Α104, Ν 4808/2021Α106, Ν 4808/2021Α117Π1, Ν 4808/2021Α119, Ν 4808/2021Α125Π6, ΚΝΔΔΑ1
Λήμματα : ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΑΕΔ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΝΝΟΙΑ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή