Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 119
Έτος : 2023
Τίτλος : Ερωτάται α) Εάν η Κοσμητεία στις Μονοτμηματικές Σχολές, στις οποίες υφίστανται Τομείς, ασκεί τις αρμοδιότητες των διατάξεων του άρθρου 23 ν. 4957/2022, καθώς επίσης και όσες άλλες αναφέρονται σε άλλες διατάξεις του ίδιου νόμου ή ασκεί μόνο τις αρμοδιότητες κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 31 του ίδιου νόμου, β) Σε αρνητική περίπτωση, ποιο όργανο έχει την δυνατότητα να ασκεί τις αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 23 επί Μονοτμηματικών Σχολών, γ) Ο αναπληρωτής Κοσμήτορας αναπληρώνοντας τον Κοσμήτορα ασκεί τις αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται τόσο στις διατάξεις του άρθρου 26, όσο και σε εκείνες των διατάξεων του άρθρου 33 και δ) Κατά την συγκρότηση των Κοσμητειών των Μονοτμηματικών Σχολών, στις οποίες υφίστανται Τομείς περιλαμβάνονται και εκπρόσωποι των φοιτητών κατά πρόβλεψη της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 2 εδ. δ΄ τελευταία περίοδος. Σε αρνητική περίπτωση, πως είναι δυνατόν να συγκροτηθεί το Συμβούλιο Φοιτητών του Ιδρύματος.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Περίληψη : Α) Επί του πρώτου και δεύτερου υποερωτήματος : Η Κοσμητεία των Μονοτμηματικών Σχολών, στις οποίες υφίστανται Τομείς ασκεί μόνο τις αρμοδιότητες, που της έχουν μεταβιβαστεί από την Συνέλευση του Τμήματος. Ασκεί, επίσης, και τις αρμοδιότητες, που της έχουν απονεμηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 1 περ. ιγ΄, 76 παρ. 3 περ. γβ΄, 79 παρ. 1, 138 παρ. 1 και παρ. 3 ν. 4957/2012. Β) Επί του τρίτου υποερωτήματος : Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας επί Μονοτμηματικής Σχολής δεν έχει την δυνατότητα να ασκεί τις αρμοδιότητες, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 26, παρά μόνο αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 1. Τις τελευταίες μπορεί να τις ασκήσει μόνο επί προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του Κοσμήτορα. Γ) Επί του τέταρτου υποερωτήματος: Στη σύνθεση των Κοσμητειών των Μονοτμηματικών Σχολών, στις οποίες υφίστανται Τομείς δεν συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φοιτητών. Στην περίπτωση, κατά την οποία το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα αποτελείται μόνο από Μονοτμηματικές Σχολές, στις οποίες υφίστανται Τομείς, το Συμβούλιο των Φοιτητών θα συγκροτηθεί με τον τρόπο, που θα υποδείξει ο νομοθέτης με ρύθμιση που θα εισάγει, δεδομένης της ύπαρξης (ακούσιου) νομοθετικού κενού στον ν. 4957/2022.
Διατάξεις : Ν 4957/2022Α22Π1, Ν 4957/2022Α22Π2, Ν 4957/2022Α23Π1, Ν 4957/2022Α23Π2, Ν 4957/2022Α26, Ν 4957/2022Α30Π1, Ν 4957/2022Α30Π2, Ν 4957/2022Α31Π1, Ν 4957/2022Α31Π2, Ν 4957/2022Α33Π1, Ν 4957/2022Α33Π2, Ν 4957/2022Α42Π1, Ν 4957/2022Α42Π8, Ν 4957/2022Α43Π1, Ν 4957/2022Α79Π1, Ν 4957/2022Α138Π1, Ν 4957/2022Α138Π3, Ν 4957/2022Α141Π3, Ν 4957/2022Α144Π1, Ν 4957/2022Α144Π7, ΚΥΑ 124024/Ζ1/7-10-2022Α1, ΚΥΑ 124024/Ζ1/7-10-2022Α8Π7, ΚΥΑ 124024/Ζ1/7-10-2022Α8Π8, ΚΥΑ 124024/Ζ1/7-10-2022Α8Π10, ΚΥΑ 124024/Ζ1/7-10-2022Α8Π12
Λήμματα : ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΛΗ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή