Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 2
Έτος : 2024
Τίτλος : α) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 27 παρ.1 περ. β΄ υποπερ. βστ΄ του ν.4504/2017 (Α΄ 184) και το άρθρο 19 του π.δ. 11/2021 (Α΄ 21), κατά τα οποία η έκτακτη μετάθεση για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης τελεί υπό την προϋπόθεση πρόβλεψης από την κείμενη νομοθεσία, ερωτάται αν το άρθρο 27 παρ.6 του ν.4504/2017 συνιστά την αποκλειστική περίπτωση συνυπηρέτησης στο εξωτερικό για στελέχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής(Λ.Σ–ΕΛ.ΑΚΤ). β) Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο παραπάνω ερώτημα, ερωτάται αν τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 11/2021, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 61/2023 (Α’ 113), καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 19 και 29 του π.δ. 11/2021, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1περ.β΄υποπερ. βστ΄ του ν.4504/2017, όπως ισχύει, περί έκτακτης μετάθεσης για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, τυγχάνουν εφαρμογής και σε περίπτωση αιτήματος υποχρεωτικής συνυπηρέτησης σε Υπηρεσίες του εξωτερικού, καθώς και αν οι Υπηρεσίες αυτές εμπίπτουν αποκλειστικά σε αυτές που προβλέπονται στους με αριθμ. 87/2021 (Β’ 4914) και 88/2021 (Β’ 4913) Κανονισμούς κατανομής οργανικών θέσεων προσωπικού Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Περίληψη : α) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το άρθρο 27 παρ.1 περ. β’ υποπερ. βστ΄ του ν.4504/2017 (Α΄ 184) και το άρθρο 19 του π.δ. 11/2021 (Α΄21), κατά τα οποία η έκτακτη μετάθεση για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης τελεί υπό την προϋπόθεση πρόβλεψης από την κείμενη νομοθεσία, το άρθρο 27 παρ.6 του ν.4504/2017 συνιστά την αποκλειστική περίπτωση συνυπηρέτησης στο εξωτερικό για στελέχη ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. β) Κατόπιν των ανωτέρω, παρέλκει η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4504/2017Α27Π1, Ν 4504/2017Α27Π6, ΠΔ 11/2021Α1Π4, ΠΔ 11/2021Α19, ΠΔ 11/2021Α29, ΠΔ 61/2023Α1Π1
Λήμματα : ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΘΕΣΕΙΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή