Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 11
Έτος : 2024
Τίτλος : Ερωτάται, εάν η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, καθώς και το Ειδικό Επταμελές Όργανο, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), που συστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), με θητεία από 06-01-2021 έως 05-01-2024 και εξακολούθησαν να λειτουργούν νόμιμα ως όργανα διοίκησης του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 473 παρ. 3 και 13 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), δύνανται να εξακολουθήσουν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους μετά τη λήξη της θητείας τους και έως την κατά το άρθρο 231 του ν. 4957/2022 συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του εν λόγω Λογαριασμού, προς διασφάλιση της συνέχειας λειτουργίας του εν λόγω Ειδικού Λογαριασμού που αποτελεί δημόσια υπηρεσία κατά την οργανική και λειτουργική του όρου έννοια, απόλυτα συνδεδεμένη με την εκπλήρωση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής του ΑΠΘ ως ΑΕΙ.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίληψη : Κατά την αρχή της συνέχειας της λειτουργίας των δημοσίων νομικών προσώπων, νομιμοποιείται η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ, καθώς και το Ειδικό Επταμελές Όργανο Διοίκησης, που συστάθηκαν κατά τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του ν. 4485/2017, να ασκούν και μετά τη λήξη της θητείας τους την 05-01-2024, ως όργανα διοίκησης του ΕΛΚΕ του ΑΠΘ, το μεν Ειδικό Επταμελές Όργανο τις αρμοδιότητες που του είχαν μεταβιβαστεί με την 39768/15-2-2021 απόφαση της Επιτροπής και η τελευταία τις λοιπές αρμοδιότητες του άρθρου 232 του ν. 4957/2023 και, με τον Πρόεδρό της, τις αρμοδιότητες του άρθρου 233 του ιδίου νόμου, κατά το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών του εν λόγω Λογαριασμού, κατά το άρθρο 231 του ν. 4957/2022 (κατά πλειοψηφία).
Διατάξεις : Ν 4957/2022Α14Π1, Ν 4957/2022Α15Π1, Ν 4957/2022Α229, Ν 4957/2022Α231Π1, Ν 4957/2022Α232, Ν 4957/2022Α233Π1, Ν 4957/2022Α233Π2, Ν 4957/2022Α473, Ν 4485/2017Α52Π1, Ν 4485/2015Α53, Ν 2690/1999Α13Π1, Ν 2690/1999Α14Π10
Λήμματα : ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΘΗΤΕΙΑ, ΛΗΞΗ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή