Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 34
Έτος : 2024
Τίτλος : Eρωτάται αν είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 και 3 περ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και του άρθρου 2 της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αριθμό Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (Β΄ 225), η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος για την κρίση εξέλιξης της μοναδικής υποψήφιας Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, Π.Θ., σε θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας στον Τομέα «Πολεοδομία και Χωροταξία» με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές Χωρικού Σχεδιασμού», όπως περιγράφεται στο απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με αριθμό 7, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, η οποία απέβη άγονη.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Η συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 και 3 περ. α΄, β΄ και γ΄ του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και του άρθρου 2 της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αριθμό Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (Β΄ 225), για την κρίση εξέλιξης της μοναδικής υποψήφιας Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, Π.Θ., σε θέση Καθηγητή Α΄ βαθμίδας στον Τομέα «Πολεοδομία και Χωροταξία» με γνωστικό αντικείμενο «Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές Χωρικού Σχεδιασμού», όπως περιγράφεται στο απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με αριθμό 7, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, η οποία απέβη άγονη, δεν είναι νόμιμη εξ αρχής, καθόσον, σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 3 περ. β΄ του ν. 4009/2011, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος με μέλη μη προερχόμενα από την οικεία Σχολή γίνεται μόνον όταν δεν υπάρχουν τουλάχιστον επτά (7) μέλη της Σχολής όχι μόνο του ίδιου γνωστικού αντικειμένου αλλά ούτε και συναφούς (πρβλ. ΣτΕ 285/2020 σκ. 6, 8). Ως εκ τούτου, ο Πρύτανης του Ε.Μ.Π., πρέπει να αναπέμψει τον σχετικό φάκελο στη Σχολή και η Συνέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών πρέπει να προβεί σε νέα συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος ως προς τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από τα επικαιροποιημένα, κατά τον χρόνο συγκρότησης, μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες, εν προκειμένω, διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 και 3 περ. α΄, β΄, γ΄ του ν. 4009/2011 και των άρθρων 2 και 3 της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με αριθμό Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 (Β΄ 225) (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4009/2011Α19Π2, Ν 4009/2011Α19Π3, Ν 4009/2011Α19Π6, Ν 4009/2011Α19Π7, Ν 4009/2011Α20Π2, ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017Α2, ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017Α3Π3, ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017Α3Π4, ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017Α4Π1, ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017Α4Π3, ΥΑ Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017Α4Π5, Ν 4485/2017Α16, Ν 4485/2017Α84Π19, Ν 4957/2022Α22Π2, Ν 4957/2022Α426Π3, Ν 4957/2022Α463Π4, Ν 4957/2022Α485, ΥΑ Φ/149466/Ζ2/20/29-12-2023
Λήμματα : ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΑΕΙ ΔΕΠ, ΕΚΛΕΚΤΟΡΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΝΑΠΟΜΠΗ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή