Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 56
Έτος : 2024
Τίτλος : Δικαίωμα φοιτητή που φοιτά στο 16ο εξάμηνο να ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 3 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίληψη : Ο φοιτητής του ιστορικού ήδη, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος του να ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης, είχε συμπληρώσει τα ακαδημαϊκά εξάμηνα που ορίζονται ως ο ελάχιστα αναγκαίος χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών (οκτώ εξάμηνα από την εγγραφή του την 01-09-2016, χωρίς να προκύπτει επέκταση του χρόνου αυτού εκ της εντάξεως του αιτούντα σε καθεστώς μερικής φοίτησης για κάποιο από τα εξάμηνα αυτά, βλ. το από 26-02-2024 πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών), με συνέπεια να μην δύναται να ενταχθεί σε καθεστώς μερικής φοίτησης κατά το εν λόγω επιπλέον χρονικό διάστημα που προβλέπεται ως το ανώτατο καταληκτικό όριο φοίτησης (ανώτατη διάρκεια της φοίτησης) και, για την περίπτωση του αιτούντα ορίζεται, κατά τη μεταβατική διάταξη του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 454 του ν. 4957/2022, σε χρόνο ίσο με την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
Διατάξεις : Ν 2083/1992Α5, Ν 3549/2007Α4Π1, Ν 4009/2011Α33, Ν 4009/2011Α80Π22, Ν 4485/2017Α8Π1, Ν 4485/2017Α13Π2, Ν 4485/2017Α84Π8, Ν 4777/2021Α34, Ν 4777/2021Α57, Ν 4777/2021Α58, Ν 4957/2022Α65, Ν 4957/2022Α75, Ν 4957/2022Α76, Ν 4957/2022Α223, Ν 4957/2022Α454Π3, Ν 4957/2022Α469Π4, ΥΑ Φ.1.231/Β1/425/00/2000Α12, ΥΑ Φ.1.231/Β1/425/00/2000Α55
Λήμματα : ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κατάσταση : Αποδεκτή