Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 60
Έτος : 2024
Τίτλος : Εκτέλεση ή μη, αμετακλήτων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων εντός αιγιαλού στα Δωδεκάνησα, μετά την κατάργηση των διατάξεων περί αιγιαλού και παραλίας του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΟΛΓΑ
Περίληψη : Στα Δωδεκάνησα, μετά την ουσιαστική κατάργηση των διατάξεων περί αιγιαλού και παραλίας του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, δυνάμει των διατάξεων του νόμου 5092/2024, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου απέχει από πράξεις εκτέλεσης των αμετακλήτων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισμάτων εντός αιγιαλού, τα οποία έχουν εκδοθεί με βάση τον Κανονισμό αυτό, λόγω της ως άνω ουσιώδους μεταβολής του νομοθετικού καθεστώτος της περιοχής αυτής και της συνακόλουθης αλλαγής των πραγματικών δεδομένων, στα οποία στηρίχθηκε η έκδοσή τους. Τα πρωτόκολλα αυτά, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου οφείλει να εκτελέσει μόνο εφόσον συνοδεύονται από επικαιροποιημένη έκθεση αυτοψίας της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων, που τα εξέδωσε, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι τα επίμαχα αυθαίρετα κτίσματα εμπίπτουν εντός ζώνης αιγιαλού, όπως αυτή ορίζεται πλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 5092/2024 (ομόφωνα).
Διατάξεις : ΑΝ 2344/1940Α1, Ν 510/1947Α8, Ν 2971/2001Α1, Ν 2971/2001Α26, Ν 2971/2001Α27Π4, Ν 2971/2001Α27Π6, Ν 2971/2001Α34Π3, Ν 3852/2010Α280, 4607/2019Α41, Ν 4782/2021Α247, Ν 4932/2022Α2, Ν 4934/2022Α9, Ν 4934/2022Α10, Ν 4934/2022Α47, Ν 5092/2024Α3, Ν 5092/2024Α5Π1, Ν 5092/2024Α5Π2, Ν 5092/2024Α5Π3, Ν 5092/2024Α5Π10, Ν 5092/2024Α6Π1, Ν 5092/2024Α6Π2, Ν 5092/2024Α6Π3, Ν 5092/2024Α6Π5, Ν 5092/2024Α18Π4, Ν 5092/2024Α18Π5, Ν 5092/2024Α18Π6, Ν 5092/2024Α23Π1, Ν 5092/2024Α23Π9, Ν 5092/2024Α24Π1, Ν 5092/2024Α24Π3, Ν 5092/2024Α63
Λήμματα : ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ, ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΑΥΤΟΨΙΑ, ΖΩΝΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΠΡΑΞΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή