Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 107
Έτος : 2016
Τίτλος : Έκδοση υπουργικών αποφάσεων κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 6 του Ν. 4039/2012.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίληψη : α) Η κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί πρέπει να αναφέρεται στην διαδικασία της αδειοδότησης, που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4039/2012. β) i) Από την 2-2-2012, με την έναρξη ισχύος του Ν. 4039/2012, με το άρθρο 23 του οποίου καταργήθηκε το άρθρο 3 του Ν. 3170/2003 «καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα του νόμου αυτού», το οποίο καταργηθέν άρθρο με την παράγραφο 1 προέβλεπε και ρύθμιζε το επάγγελμα των εκτροφέων ζώων συντροφιάς, ενώ για το επάγγελμα των εκπαιδευτών ζώων συντροφιάς δεν υπήρχε προγενέστερο του ν. 4039/2012 νομοθετικό καθεστώς, δεν μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν για το μέλλον να ασκούν τα επαγγέλματα αυτά, μέχρι να εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ και ii) το επάγγελμα των εμπόρων ζώων συντροφιάς θα εξακολουθεί να ασκείται, μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την ΥΑ 266541/2003 (ομόφ.).
Διατάξεις : Ν 4039/2012Α4Π6, Ν 3170/2003Α3Π1, Ν 3844/2010Α1, Ν 3844/2010Α4, Ν 3844/2010Α6, Ν 3919/2011Α1, Ν 3919/2011Α2, Ν 3919/2011Α3
Λήμματα : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΟΙ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ, ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή