Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 17
Έτος : 2021
Τίτλος : Αναδρομική συμμόρφωση της Διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών. Χρονικό σημείο αναδρομής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Περίληψη : Η Διοίκηση, στο πλαίσιο της πλήρους συμμόρφωσής της με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου του διπλωματικού κλάδου, και σε εφαρμογή των αρχών του κράτους δικαίου, της αξιοκρατίας, της σταδιοδρομίας, της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, θα πρέπει να επιληφθεί εκ νέου της υπόθεσης-προαγωγής της ανωτέρω υπαλλήλου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις περί προαγωγής των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου, δεσμευόμενη από τις κρίσεις της προαναφερόμενης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε περίπτωση δε που γνωμοδοτήσει υπέρ της προαγωγής της ανωτέρω, η προαγωγή της θα ανατρέξει στην ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο είχαν προαχθεί στον ίδιο βαθμό οι λοιποί ομοιόβαθμοί της διπλωματικοί υπάλληλοι, κατά παράλειψη της ιδίας, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες (ομόφωνα).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001/2008/2019Α95Π5, Ν 3068/2002Α1, ΠΔ 18/1989Α50Π4, Ν 3566/2007Α32, Ν 3566/2007Α93Π2, Ν 3566/2007Α94Π2, Ν 3566/2007Α94Π3
Λήμματα : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ, ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΠΡΑΞΕΩΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή