Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 68
Έτος : 2021
Τίτλος : Ασφαλιστικές εταιρείες. Δήλωση απόδοσης στο Δημόσιο, τον Απρίλιο εκάστου έτους σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 8 του ν.δ. 1195/1942, ασφαλισμάτων ζωής που παραγράφηκαν κατά την λήξη του προηγούμενου. Ύπαρξη ή μη σχετικής υποχρέωσης για τον Απρίλιο 2021, ενόψει της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και της αναστολής παραγραφής συναφών αξιώσεων, λόγω της πανδημίας Covid-19.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΕΔΟΥΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
Περίληψη : Οι διατάξεις περί αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων και αναστολής των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών, καθώς και περί αναστολής της παραγραφής των συναφών αξιώσεων, οι οποίες θεσπίστηκαν στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, δεν ασκούν επιρροή σε σχέση με την υποχρέωση των ασφαλιστικών εταιρειών να υποβάλουν, εντός του Απριλίου του έτους 2021, στις αρμόδιες ΔΟΥ την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 του ν.δ. 1195/1942 δήλωση απόδοσης των ασφαλισμάτων ζωής που κατέστησαν απαιτητά στις 31.12.2015 και δεν αναζητήθηκαν έκτοτε από τους δικαιούχους (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 4792/2021Α25, Ν 4790/2021Α83Π1, Ν 4690/2020Α74, Ν 4682/2020Α2, ΠΝΠ 11-3-2020Α11, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.24489/16-4-2021Α1Π1Β, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.22439/9-4-2021Α1Π1Β, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.20651/2021Α1Π1Β, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.18877/26-3-2021Α1Π1Β, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠοικ.19738/2020, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.18176/15-3-2020Α1, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.18176/15-3-2020Α2, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.18176/15-3-2020Α3, ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ/οικ.17734/12-3-2020Α3, ΠΝΠ 25-2-2020Α1, ΝΔ 1195/1942Α5Π1, ΝΔ 1195/1942Α8Π1
Λήμματα : ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΔΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID , ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή