Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 183
Έτος : 2021
Τίτλος : Εάν το άρθρο 17 παρ. 2 του ν.δ. 2963/1954 συνιστά αιτία νόμιμης απαλλαγής ή όχι του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) από την καταβολή εργοδοτικής εισφοράς στο τ. ΤΣΜΕΔΕ για τους παλαιούς (μέχρι 31.12.1992) ασφαλισμένους στο Ταμείο αυτό μισθωτούς (μονίμους) μηχανικούς του τ. ΟΕΚ, που ασφαλίζονταν υποχρεωτικά, τόσο στο ΙΚΑ (ως ασφαλιστικό οργανισμό ασφάλισης μισθωτών), όσο και στο τ. ΤΣΜΕΔΕ (λόγω της ιδιότητάς τους ως μηχανικών) υπέρ του οποίου θεσπίστηκαν από 1.1.2007 οι ασφαλιστικές εισφορές που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3518/2006 και εάν, σε περίπτωση που δεν απαλλάσσεται ο τ. ΟΕΚ από τις ως άνω εργοδοτικές εισφορές, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 31.12.2013, έχει υποχρέωση ή όχι ο ΟΑΕΔ, ως καθολικός του διάδοχος από την 14.2.2012, να καταβάλει στο τ. ΤΣΜΕΔΕ και ήδη e-ΕΦΚΑ το σύνολο των εισφορών (εργοδοτικών και εισφορών εργαζομένων) του χρονικού αυτού διαστήματος.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Περίληψη : Το άρθρο 17 παρ. 2 του ν.δ. 2963/1954 δεν απαλλάσσει τον πρώην Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) από την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών για το χρονικό διάστημα από 1.1.2007 έως 31.12.2013 υπέρ των μέχρι την 31.12.1992 ασφαλισμένων μηχανικών του, οι οποίοι ως μηχανικοί ασφαλίζονταν στο τ.ΤΣΜΕΔΕ και υπέρ του οποίου θεσπίστηκαν από 1.1.2007 οι ασφαλιστικές εισφορές που ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3518/2006. Τις οφειλόμενες εισφορές οφείλει να καταβάλει ο ΟΑΕΔ προς τον e-ΕΦΚΑ στο σύνολό τους, ως καθολικός διάδοχος του πρώην ΟΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4144/2013 και στο άρθρο 27 παρ. 6 του ν. 3518/2006 (ομόφωνα).
Διατάξεις : ΝΔ 2963/1954Α1Π1, ΝΔ 2963/1954Α17Π2, ΝΔ 2963/1954Α23, Ν 825/1978Α1Π10, Ν 941/1979Α4Π2, ΑΝ 1846/1951Α25Π11, ΑΝ 2326/1940Α6Π1, ΑΝ 2326/1940Α7Π1, ΑΝ 2326/1940Α7Π4, Ν 915/1979Α6Π1, ΠΔ 27-11/14-12-1926Α2, Ν 2084/1992Α44Π3, Ν 2166/1993Α27Π34, Ν 3518/2006Α4Π1, Ν 3518/2006Α27Π6, Ν 4046/2012Α1Π6, ΠΥΣ 7/2012Α5, Ν 4144/2013Α34Π6, Ν 4144/2013Α35Π1, Ν 4144/2013Α35Π2, Ν 4387/2016Α39Π14, Ν 1545/1985Α14Π2, ΑΝ 1846/1951Α19Π2
Λήμματα : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ, ΟΑΕΔ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ, ΤΣΜΕΔΕ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΕΦΚΑ, ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή