Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 29
Έτος : 2022
Τίτλος : Επίδομα θέσης ευθύνης σε υπαλλήλους που άσκησαν αυτοδίκαια καθήκοντα αναπληρωτών προϊσταμένων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007).
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΜΑΡΙΟΛΗ ΝΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΚΑΛΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Περίληψη : Η αναπλήρωση προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 Υ.Κ., δύναται να λάβει χώρα αυτοδίκαια (χωρίς την προηγούμενη έκδοση πράξης ορισμού του αναπληρωτή προϊσταμένου από το αρμόδιο όργανο), χωρίς το γεγονός αυτό να ασκεί επιρροή στην καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης, υπό την προϋπόθεση ότι συναρτάται με τη νομιμότητα της αναπλήρωσης και την ουσιαστική άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου. Οι χορηγηθείσες βεβαιώσεις της υπηρεσίας, βάσει στοιχείων του υπηρεσιακού φακέλου των υπαλλήλων από τις οποίες αποδεικνύονται οι ως άνω προϋποθέσεις, αρκούν για την καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης στους αναπληρωτές προϊσταμένους (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α87, Ν 3528/2007Α87Π1, Ν 3528/2007Α87Π4, Ν 3528/2007Α87Π2, Ν 3839/2010Α1, Ν 4270/2014Α26, Ν 4354/2015Α16, Ν 4354/2015Α16Π3
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΕΩΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή