Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 3
Έτος : 2023
Τίτλος : Διορισμός ως δικαστικής επιμελήτριας, πτυχιούχου Νομικής Σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, επιτυχούσας στο διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών, η οποία έχει την ιδιότητα της δικηγόρου και δεν διαθέτει πράξη αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοτιμίας του από αυτήν κατεχόμενου πτυχίου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΒΕΛΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
Περίληψη : Το πτυχίο Νομικής Σχολής θα πρέπει να προσκομίζεται τόσο κατά τo χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο διορισμού του υποψηφίου δικαστικού επιμελητή, οπότε και ελέγχεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο πλαίσιο του διενεργούμενου από αυτόν ελέγχου νομιμότητας (ομόφωνα.). Α) Κατά τον έλεγχο αυτόν ο Υπουργός δεν δεσμεύεται από την απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής του άρθρου 8 παρ. 3 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών (ν.2318/1995, Α΄ 32), όσον αφορά στην συνδρομή των τυπικών προσόντων των υποψηφίων του διαγωνισμού πρόσληψης δικαστικών επιμελητών και δικαιούται κατά το στάδιο του διορισμού να ελέγχει την συνδρομή των προσόντων αυτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η κατοχή από τον υποψήφιο πτυχίου Νομικής Σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού αναγνωρισμένου από το νόμο (κατά πλειοψηφία). Β) Ενωσιακός δικηγόρος, εγγεγραμμένος νομίμως σε Δικηγορικό Σύλλογο της Ελλάδας, νομίμως συμμετέχει στον διαγωνισμό δικαστικών επιμελητών, παρά τη μη προσκομιδή με τα δικαιολογητικά συμμετοχής του πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών του (πτυχίου Νομικής Σχολής) αλλοδαπού πανεπιστημίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση του ερωτήματος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, υποχρεούται να προβεί στο διορισμό της υποψηφίας Κ-Μ.Κ, λόγω της ιδιότητάς της ως δικηγόρου δικηγορικού συλλόγου κράτους μέλους της ΕΕ (Κύπρου), εγγεγραμμένης και στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία (ιδιότητα) υπερκαλύπτει την έλλειψη της αναγνώρισης της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας του τίτλου σπουδών (πτυχίο Νομικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου), που η εν λόγω υποψήφια προσκόμισε για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό (κατά πλειοψηφία). Παραπέμφθηκε στην Πλήρη Ολομέλεια του ΝΣΚ, με την υπ’ αριθμ. 120/2022 Γνωμοδότηση της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ.
Διατάξεις : Ν 2318/1995Α1, Ν 2318/1995Α2, Ν 2318/1995Α3, Ν 2318/1995Α5, Ν 2318/1995Α8, Ν 2318/1995Α10, Ν 2318/1995Α15, ΠΔ 68/2011Α1, ΠΔ 152/2000Α1, ΠΔ 152/2000Α2, ΠΔ 152/2000Α3, ΠΔ 152/2000Α4, ΠΔ 152/2000Α5, ΠΔ 152/2000Α11, Ν 4194/2013Α1, Ν 4194/2013Α4, Ν 4194/2013Α6, Ν 4194/2013Α36, Ν 3328/2005Α1, Ν 3328/2005Α2, Ν 3328/2005Α3, Ν 3328/2005Α4, Ν 4957/2022Α297, Ν 4957/2022Α298, Ν 4957/2022Α299, Ν 4957/2022Α301, Ν 4957/2022Α304, Ν 4957/2022Α305, Ν 4957/2022Α308, Ν 4957/2022Α310, Ν 4957/2022Α480, Ν 4957/2022Α486, Ν 4957/2022Α489, ΣΛΕΕΑ49, ΣΛΕΕΑ51, Οδηγ 2006/123/EKA2, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α5Π1, Σ1975/1986/2001/2008/2019Α25Π1
Λήμματα : ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΔΟΑΤΑΠ, ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή