Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 71
Έτος : 2023
Τίτλος : Το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζεται στην οργανωτική δομή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την υλοποίηση των προγραμματιζομένων επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί σε αυτήν η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), ως εποπτική αρχή.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΜΑΡΙΟΛΗ ΝΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Κατά την άσκηση του εποπτικού έργου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας - ΑΠΑ, ως αρμόδιας αρχής, επί του εποπτευόμενου φορέα Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 3913/2011 για την επιθεώρηση της οργανωτικής δομής της ΥΠΑ, διότι αυτές έχουν καταργηθεί και συνακόλουθα δεν θα είναι νόμιμες οι ενέργειες της ΑΠΑ σε περίπτωση αποδοχής των εκτιμήσεων της ΥΠΑ και υλοποίησης των προγραμματιζομένων επιθεωρήσεων, ως εποπτικής Αρχής, με την κατάρτιση νέου προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψιν την οργανωτική δομή του εποπτευόμενου φορέα (ΥΠΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3913/2011 (ομόφωνα).
Διατάξεις : ΚανΕΚ 549/2004, ΚανΕΚ 550/2004, Ν 3913/2011Α1, Ν 4427/2016Α66, Ν 4427/2016Α75, ΠΔ 85/2018Α55, Ν 4757/2020Α3, Ν 4757/2020Α7, Ν 4757/2020Α26, Ν 4757/2020Α50, Ν 4757/2020Α52, Ν 4757/2020Α53, Ν 4757/2020Α61, Ν 4757/2020Α63, Ν 4757/2020Α66
Λήμματα : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή