Αναζήτηση αποφάσεων
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Δ.Δ.Α.) και της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια αναζήτησης.
Υπενθυμίζεται ότι σύνολο των αποφάσεων του Ε.Δ.Δ.Α. μπορείτε να το αναζητήσετε στη βάση δεδομένων του Ε.Δ.Δ.Α.: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (Αριθμός/ΕΕ)
ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΦΕΥΓΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟ (π.χ. 13-02-2013)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΣ (π.χ. 13-02-2013)
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα