Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 231
Έτος : 2017
Τίτλος : Αρμόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του έργου «Βελτίωση - Επέκταση Λιμένας Νήσου Νάξου».
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΛΟΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Περίληψη : Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως ασκούσα από 1-7-2011 τις αρμοδιότητες σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής και συντήρησης λιμενικών έργων, είναι η αρμόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του έργου «Βελτίωση - Επέκταση Λιμένος Νήσου Νάξου», αλλά και αυτή που νομιμοποιείται παθητικά στις εκκρεμείς δίκες με την ανάδοχο του έργου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ» και επομένως αρμόδια, κατά το νόμο, για συμμόρφωση προς τις δικαστικές αποφάσεις που θα εκδοθούν.
Διατάξεις : Ν 3852/2010Α3, Ν 3852/2010Α280Π1, Ν 3852/2010Α280Π3, Ν 3852/2010Α283Π4, Ν 3852/2010Α186Π2ΣΤΠ3.
Λήμματα : ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΔΙΚΕΣ, ΛΙΜΕΝΕΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή