Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 152
Έτος : 2018
Τίτλος : Εάν η προτεινόμενη από το ν.π.δ.δ., με την επωνυμία "Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων" (ΕΥΑΘ Παγίων), νέα διατύπωση στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του σχεδίου π.δ/τος του οικείου Οργανισμού τούτου, σε συνέχεια προηγούμενης επεξεργασίας του από το ΣτΕ, καλύπτεται ή όχι από τις διατάξεις των άρθρων 22Γ και 22Δ του ν. 2937/2001 - Διαδικασία εκ νέου επεξεργασίας σχεδίου π.δ/τος από το ΣτΕ.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περίληψη : Υπό την επιφύλαξη της πλήρους συμμόρφωσης της ΕΥΑΘ Παγίων προς τις γενόμενες παρατηρήσεις στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του σχεδίου π.δ/τος του οικείου Οργανισμού τούτου με το 91/2018 ΠΕ του ΣτΕ, κρίνεται σκόπιμη και επιβεβλημένη η υποβολή της προτεινόμενης νέας διατύπωσης στον οικείο σχηματισμό του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου, προκειμένου αυτές να τύχουν εκ νέου επεξεργασίας και έκδοσης εκ μέρους του τελευταίου σχετικής νέας γνωμοδότησης.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α95Π1, ΠΔ 18/1989Α15Π1, ΠΔ 18/1989Α15Π2, ΠΔ 18/1989Α15Π3, ΠΔ 18/1989Α16Π1, ΠΔ 18/1989Α16Π2, ΠΔ 18/1989Α16Π3, Ν 2937/2001Α22Π1, Ν 2937/2001Α22Π2, Ν 2937/2001Α22Π3, Ν 2937/2001Α22Γ, Ν 2937/2001Α22ΔΠ1, Ν 4178/2013Α54Π1, Ν 4270/2014Α14Π1, Ν 4270/2014Α65Π1
Λήμματα : ΝΠΔΔ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ, ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάσταση : Αποδεκτή