Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 153
Έτος : 2018
Τίτλος : Αρμόδιο όργανο για την σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης υπαλλήλου.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΣΤΡΙΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Περίληψη : Οι υπάλληλοι οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί σε θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και των οποίων οι τοποθετήσεις ανακλήθηκαν εκ των υστέρων για λόγους μη τήρησης της ορθής διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησής τους, διατηρούν την αρμοδιότητα για την σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούσαν σε αυτές, καθ' όλο το διάστημα της πραγματικής άσκησης των καθηκόντων ευθύνης τους, παρά την μεταγενέστερη ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες είχαν τοποθετηθεί. (ομόφ.) Σχετικές γνωμοδοτήσεις οι υπ' αριθ. 298/2016 Τμ.Ε΄ και 56/2017 Β΄ Τακτικής Ολομέλειας ΝΣΚ.
Διατάξεις : Ν 4369/2016Α15, Ν 4369/2016Α16, Ν 3528/2007Α87, N 3905/2010A51
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή