Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 238
Έτος : 2018
Τίτλος : Α.Ε.Ι. - Ε.Μ.Π. - Επανάληψη της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Κλάδου I) ειδικότητας διδασκάλου μουσικής, σε συμμόρφωση προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΣΟΜΕΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
Περίληψη : Στο πλαίσιο της επαναληπτικής διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για την κατάληψη θέσης Ε.Ε.ΔΙ.Π. (Κλάδου I) ειδικότητας διδασκάλου μουσικής, σε συμμόρφωση προς τις ακυρωτικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα εφαρμοστούν οι νεότερες διαδικαστικές διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016.
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α95Π5, Ν 3068/2002Α1, ΠΔ 18/1989Α50Π1, ΠΔ 18/1989Α50Π4, ΠΔ 18/1989Α50Π5, Ν 1268/1982Α21Π1, Ν 1268/1982Α21Π2, Ν 1268/1982Α21Π3, Ν 1268/1982Α21Π4, Ν 1268/1982Α21Π7, ΠΔ 394/1983Α3Π3, ΠΔ 394/1983Α3Π6, Ν 4009/2011Α29, Ν 4386/2016Α27Π1, Ν 4386/2016Α27Π9, Ν 4485/2017Α83Π4, ΠΔ 147/2009Α3Π1, ΠΔ 147/2009Α3Π2, Ν 4235/2014Α68Π3
Λήμματα : ΑΕΙ ΔΕΠ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΕΙ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή