Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 13
Έτος : 2019
Τίτλος : Χορήγηση ή μη άδειας στο καλλιτεχνικό προσωπικό των (Κρατικών) Ορχηστρών για την άσκηση διδακτικού έργου σε Μουσικές Σχολές.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΗΛΙΑΔΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Περίληψη : Δεν είναι δυνατή η χορήγηση στο καλλιτεχνικό προσωπικό των (Κρατικών) Ορχηστρών άδειας για την άσκηση διδακτικού έργου σε Μουσικές Σχολές. (πλειοψ.)
Διατάξεις : ΒΔ 16/1966Α1, ΒΔ 16/1966Α9, Ν 2065/1992Α69Β, Ν 3207/2003Α10Π17
Λήμματα : ΘΕΑΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ, ΩΔΕΙΑ, ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή