Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 13
Έτος : 2019
Τίτλος : Χορήγηση ή μη άδειας στο καλλιτεχνικό προσωπικό των (Κρατικών) Ορχηστρών για την άσκηση διδακτικού έργου σε Μουσικές Σχολές.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΗΛΙΑΔΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Περίληψη : Δεν είναι δυνατή η χορήγηση στο καλλιτεχνικό προσωπικό των (Κρατικών) Ορχηστρών άδειας για την άσκηση διδακτικού έργου σε Μουσικές Σχολές. (πλειοψ.)
Διατάξεις : ΒΔ 16/1966Α1, ΒΔ 16/1966Α9, Ν 2065/1992Α69Β, Ν 3207/2003Α10Π17
Λήμματα : ΘΕΑΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ, ΩΔΕΙΑ, ΑΔΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή