Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 14
Έτος : 2019
Τίτλος : Εάν πρέπει να επανέλθει στην υπηρεσία υπάλληλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκειμένου, εν συνεχεία, να του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, μετά την έκδοση πρυτανικών πράξεων, με τις οποίες ανακλήθηκε η πράξη αποδοχής παραίτησής του, καθώς και η πράξη μετάταξής του σε ανώτερη κατηγορία, επειδή εν γνώσει του κατέθεσε μη γνήσιο τίτλο σπουδών και προκάλεσε ή υποβοήθησε δολίως τη μη νόμιμη μετάταξή του σε ανώτερη κατηγορία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΤΣΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Περίληψη : Υπάλληλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρέπει να επανέλθει στην υπηρεσία του, προκειμένου να του ασκηθεί εν συνεχεία πειθαρχική δίωξη, μετά τη νόμιμη έκδοση πρυτανικών πράξεων, με τις οποίες αφενός ανακλήθηκε η πράξη αποδοχής παραίτησης του εν λόγω υπαλλήλου, καθώς και η πράξη μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, αφετέρου αυτός επανήλθε σε οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, ήτοι στη θέση που κατείχε πριν τη μετάταξή του σε ανώτερη κατηγορία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, επειδή εν γνώσει του κατέθεσε μη γνήσιο τίτλο σπουδών και προκάλεσε ή υποβοήθησε δολίως τη μη νόμιμη μετάταξή του σε ανώτερη κατηγορία.
Διατάξεις : Ν 4305/2014Α28Π5, Ν 3528/2007Α20Π2, Ν 3528/2007Α70Π1, Ν 3528/2007Α70Π2, Ν 3528/2007Α147, Ν 3528/2007Α148Π5, Ν 3528/2007Α156Π1
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΟΛΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΑΣΤΑ ΓΝΗΣΙΑ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή