Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 14
Έτος : 2019
Τίτλος : Εάν πρέπει να επανέλθει στην υπηρεσία υπάλληλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκειμένου, εν συνεχεία, να του ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, μετά την έκδοση πρυτανικών πράξεων, με τις οποίες ανακλήθηκε η πράξη αποδοχής παραίτησής του, καθώς και η πράξη μετάταξής του σε ανώτερη κατηγορία, επειδή εν γνώσει του κατέθεσε μη γνήσιο τίτλο σπουδών και προκάλεσε ή υποβοήθησε δολίως τη μη νόμιμη μετάταξή του σε ανώτερη κατηγορία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΤΣΟΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Περίληψη : Υπάλληλος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πρέπει να επανέλθει στην υπηρεσία του, προκειμένου να του ασκηθεί εν συνεχεία πειθαρχική δίωξη, μετά τη νόμιμη έκδοση πρυτανικών πράξεων, με τις οποίες αφενός ανακλήθηκε η πράξη αποδοχής παραίτησης του εν λόγω υπαλλήλου, καθώς και η πράξη μετάταξης σε ανώτερη κατηγορία, αφετέρου αυτός επανήλθε σε οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού, ήτοι στη θέση που κατείχε πριν τη μετάταξή του σε ανώτερη κατηγορία ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, επειδή εν γνώσει του κατέθεσε μη γνήσιο τίτλο σπουδών και προκάλεσε ή υποβοήθησε δολίως τη μη νόμιμη μετάταξή του σε ανώτερη κατηγορία.
Διατάξεις : Ν 4305/2014Α28Π5, Ν 3528/2007Α20Π2, Ν 3528/2007Α70Π1, Ν 3528/2007Α70Π2, Ν 3528/2007Α147, Ν 3528/2007Α148Π5, Ν 3528/2007Α156Π1
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΠΔΔ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ, ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΔΟΛΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΑΣΤΑ ΓΝΗΣΙΑ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή