Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 27
Έτος : 2019
Τίτλος : Αρμοδιότητα γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981 ως προς την συνδρομή ή μη του προσόντος της "15ετούς ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας ως χορευτή ή χορογράφου κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου" για την ανάληψη της Διεύθυνσης Σπουδών Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, μετά την κατάργησή του με το άρθρο 61 του ν. 4481/2017.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Η Επιτροπή του άρθρου 25 του ν. 1158/1981, διατηρεί την γνωμοδοτική της αρμοδιότητα ως προς την διαπίστωση, κατόπιν αντικειμενικής εκτίμησης των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, της συνδρομής ή μη του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 παρ. 1 εδαφ. 2 του π.δ. 457/1983, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 61 του ν. 4481/2017, προσόντος της «15ετούς ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας ως χορευτή ή χορογράφου κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου» για την ανάληψη της Διεύθυνσης Σπουδών Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, διότι η διάταξη αυτή ήταν εφαρμοστέα κατά το χρόνο λήξεως του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011, τριμήνου υποχρεωτικής αναμονής πριν την έναρξη λειτουργίας της ανωτέρω Σχολής. (ομόφ.)
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α16Π7, Σ1975/1986/2001Α16Π8, Ν 1158/1981Α1, Ν 1158/1981Α2, Ν 1158/1981Α3Π1β, Ν 1158/1981Α25Π1, Ν 1158/1981Α25Π5θ, Ν 1158/1981Α28, ΠΔ 457/1983Α1, ΠΔ 457/1983Α2Π1α, ΠΔ 457/1983Α2Π2α, ΠΔ 457/1983Α2Π4, ΠΔ 457/1983Α5Π1, Ν 4481/2017Α61, ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ 107296/9-11-2011, Ν 3919/2011Α2Π1, Ν 3919/2011Α2Π2, Ν 3919/2011Α2Π3, Ν 3919/2011Α2Π4, Ν 3919/2011Α3Π1
Λήμματα : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΧΟΡΟΣ ΜΠΑΛΛΕΤΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή