Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 27
Έτος : 2019
Τίτλος : Αρμοδιότητα γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981 ως προς την συνδρομή ή μη του προσόντος της "15ετούς ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας ως χορευτή ή χορογράφου κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου" για την ανάληψη της Διεύθυνσης Σπουδών Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, μετά την κατάργησή του με το άρθρο 61 του ν. 4481/2017.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Η Επιτροπή του άρθρου 25 του ν. 1158/1981, διατηρεί την γνωμοδοτική της αρμοδιότητα ως προς την διαπίστωση, κατόπιν αντικειμενικής εκτίμησης των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, της συνδρομής ή μη του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 παρ. 1 εδαφ. 2 του π.δ. 457/1983, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 61 του ν. 4481/2017, προσόντος της «15ετούς ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας ως χορευτή ή χορογράφου κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου» για την ανάληψη της Διεύθυνσης Σπουδών Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, διότι η διάταξη αυτή ήταν εφαρμοστέα κατά το χρόνο λήξεως του προβλεπόμενου από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011, τριμήνου υποχρεωτικής αναμονής πριν την έναρξη λειτουργίας της ανωτέρω Σχολής. (ομόφ.)
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α16Π7, Σ1975/1986/2001Α16Π8, Ν 1158/1981Α1, Ν 1158/1981Α2, Ν 1158/1981Α3Π1β, Ν 1158/1981Α25Π1, Ν 1158/1981Α25Π5θ, Ν 1158/1981Α28, ΠΔ 457/1983Α1, ΠΔ 457/1983Α2Π1α, ΠΔ 457/1983Α2Π2α, ΠΔ 457/1983Α2Π4, ΠΔ 457/1983Α5Π1, Ν 4481/2017Α61, ΚΥΑ ΥΠΠΟΤ 107296/9-11-2011, Ν 3919/2011Α2Π1, Ν 3919/2011Α2Π2, Ν 3919/2011Α2Π3, Ν 3919/2011Α2Π4, Ν 3919/2011Α3Π1
Λήμματα : ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΧΟΡΟΣ ΜΠΑΛΛΕΤΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή