Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 38
Έτος : 2019
Τίτλος : Πειθαρχική δικαιοδοσία και πειθαρχικά όργανα των ιατρών ΕΣΥ του ΕΚΑΒ.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, οι οποίοι υπηρετούν στο ΕΚΑΒ, αρμόδιος να καλέσει αυτούς σε απολογία και να επιβάλλει τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι το ήμισυ των αποδοχών ενός μηνός. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο με αρμοδιότητα πρωτοβαθμίου πειθαρχικού συμβουλίου, είναι αρμόδιο για τους ιατρούς ΕΣΥ, οι οποίοι υπηρετούν στο ΕΚΑΒ, και δύναται να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται υπό τα στοιχεία α’ έως και γ’ στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν.2519/1997 και σε δεύτερο βαθμό να κρίνει τις ενστάσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων του Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. Το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών ΕΣΥ, είναι αρμόδιο να κρίνει σε πρώτο βαθμό τα πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία μπορούν να επισύρουν μέχρι και την ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος και σε δεύτερο βαθμό τις εφέσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, οι οποίες επιβάλλουν από την ποινή προστίμου ισόποσου με τις αποδοχές τεσσάρων μηνών έως και την ποινή της διακοπής του δικαιώματος για την υποβολή υποψηφιότητας κατάληψης θέσης ανώτερου βαθμού (ομόφ.).
Διατάξεις : Ν 1579/1985Α7, ΠΔ 376/1988Α1, ΠΔ 376/1988Α2, ΠΔ 376/1988Α7, ΠΔ 376/1988Α9, ΠΔ 376/1988Α11, ΠΔ 376/1988Α15, ΠΔ 376/1988Α18, Ν 2071/1992Α40, ΥΑ Υ4β/9919/Φ25/16-2-1993, ΠΔ 369/1997, Ν 2519/1997Α36, Ν 1397/1983Α34, Ν 2071/1992Α77Π1, Ν 2071/1992Α77Π2, Ν 2071/1992Α77Π9, Ν 2071/1992Α77Π10, Ν 2519/1997Α39Π6, Ν 2519/1997Α39Π7, Ν 3329/2005Α11Π2, Ν 3329/2005Α11Π8, Ν 3528/2007Α2Π2, Ν 3528/2007Α116, Ν 3528/2007Α117, Ν 3528/2007Α122, Ν 3528/2007Α123
Λήμματα : ΕΚΑΒ, ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΙ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή