Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 100
Έτος : 2019
Τίτλος : Εάν το άρθρο 145 παρ. 4 του ν. 4270/2014, το οποίο ορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις είναι έγκυρη η αναγγελία της συμβάσεως εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου, εφαρμόζεται και επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Περίληψη : Oι διατάξεις του άρθρου 145 παρ. 4 και 5 του ν. 4270/2014, για τις απαιτούμενες κοινοποιήσεις της αναγγελίας της εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά του Δημοσίου, δεν έχουν εφαρμογή επί εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά των Δήμων (Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού) (ομόφ.).
Διατάξεις : ΝΔ 17/13-8-1923Α35, ΝΔ 17/13-8-1923Α36, ΝΔ 17/13-8-1923Α39, ΝΔ 17/13-8-1923Α44, ΑΚΑ455, ΑΚΑ460, ΑΚΑ461, ΑΚΑ462, Ν 4270/2014Α145Π4, Ν 4270/2014Α145Π5, Ν 4270/2014Α177, Ν 3463/2006Α276Π1, ΝΔ 31/1968Α3, ΝΔ 31/1968Α4Π1, ΝΔ 31/1968Α4Π2
Λήμματα : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή