Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 100
Έτος : 2019
Τίτλος : Εάν το άρθρο 145 παρ. 4 του ν. 4270/2014, το οποίο ορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις είναι έγκυρη η αναγγελία της συμβάσεως εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά του Ελληνικού Δημοσίου, εφαρμόζεται και επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Περίληψη : Oι διατάξεις του άρθρου 145 παρ. 4 και 5 του ν. 4270/2014, για τις απαιτούμενες κοινοποιήσεις της αναγγελίας της εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά του Δημοσίου, δεν έχουν εφαρμογή επί εκχωρήσεως απαιτήσεως κατά των Δήμων (Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού) (ομόφ.).
Διατάξεις : ΝΔ 17/13-8-1923Α35, ΝΔ 17/13-8-1923Α36, ΝΔ 17/13-8-1923Α39, ΝΔ 17/13-8-1923Α44, ΑΚΑ455, ΑΚΑ460, ΑΚΑ461, ΑΚΑ462, Ν 4270/2014Α145Π4, Ν 4270/2014Α145Π5, Ν 4270/2014Α177, Ν 3463/2006Α276Π1, ΝΔ 31/1968Α3, ΝΔ 31/1968Α4Π1, ΝΔ 31/1968Α4Π2
Λήμματα : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΔΗΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ, ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή