Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 103
Έτος : 2019
Τίτλος : Υποχρέωση ή μη, άμεσης συμμόρφωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε ακυρωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκδοθείσα στα πλαίσια ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας μη μονιμοποίησης Επίκουρης Καθηγήτριας, ενόψει της άσκησης αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής εκτέλεσης αυτής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΟΥΣΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΖΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
Περίληψη : Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας νομιμοποιείται να απέχει από κάθε ενέργεια, που θα συνιστά συμμόρφωσή του προς ακυρωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκδοθείσα στα πλαίσια του, κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3549/2007, ελέγχου νομιμότητας της διαδικασίας μη μονιμοποίησης Επίκουρης Καθηγήτριας, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης αναστολής εκτέλεσης αυτής (ομόφ.).
Διατάξεις : ΠΔ 18/1989Α45, ΠΔ 18/1989Α52, ΥΑ Φ.122.2/67/36389/Ζ2/7-3-2019
Λήμματα : ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ, ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή