Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 121
Έτος : 2019
Τίτλος : Υπαγωγή υπαλλήλου της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» στο άρθρο 47 του ν. 4440/2016.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Περίληψη : Υπάλληλος της «ΟΠΑΠ Α.Ε.», εποπτευόμενης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν υπάγεται στη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 47 του ν. 4440/2016, η οποία αφορά την παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από ασκηθέντα ένδικα μέσα ή τη μη άσκηση αυτών σε αντιδικίες με συγκεκριμένους συμβασιούχους του Υπουργείου Πολιτισμού, με εξειδίκευση και πολυετή υπηρεσία ως προς τη στελέχωση και φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων (ομόφ.).
Διατάξεις : Ν 4440/2016Α47, Ν 4481/2017Α80
Λήμματα : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή