Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 121
Έτος : 2019
Τίτλος : Υπαγωγή υπαλλήλου της «ΟΠΑΠ Α.Ε.» στο άρθρο 47 του ν. 4440/2016.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
Περίληψη : Υπάλληλος της «ΟΠΑΠ Α.Ε.», εποπτευόμενης από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν υπάγεται στη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 47 του ν. 4440/2016, η οποία αφορά την παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από ασκηθέντα ένδικα μέσα ή τη μη άσκηση αυτών σε αντιδικίες με συγκεκριμένους συμβασιούχους του Υπουργείου Πολιτισμού, με εξειδίκευση και πολυετή υπηρεσία ως προς τη στελέχωση και φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων (ομόφ.).
Διατάξεις : Ν 4440/2016Α47, Ν 4481/2017Α80
Λήμματα : ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ
Κατάσταση : Αποδεκτή