Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 122
Έτος : 2019
Τίτλος : Δυνατότητα παραίτησης από την Υπηρεσία μονίμου υπαλλήλου-Μουσικού της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΗΛΙΑΔΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Περίληψη : α) Η Υπηρεσία υποχρεούται να κάνει αποδεκτή την παραίτηση υπαλλήλου, μετά την υποβολή της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, ακόμα και στην περίπτωση που αυτός δεν έχει πραγματοποιήσει την υποχρέωσή του να υπηρετήσει στο Δημόσιο για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έλαβε, β) ο υπάλληλος αυτός υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειας αυτής ως αχρεωστήτως καταβληθείσες μετά την έκδοση της Διαπιστωτικής Πράξης αυτοδίκαιης λύσης της υπαλληλικής σχέσης του με την Υπηρεσία και γ) ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δύο (2) ετών που του χορηγήθηκε, λόγω της αθέτησης της υποχρέωσής του, δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας (ομόφ.).
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α58, Ν 3528/2007Α148, Ν 4270/2014Α96, Ν 4270/2014Α136, ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008
Λήμματα : ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή