Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 124
Έτος : 2019
Τίτλος : Απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων συζύγων/συμβιούντων δημοσίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Περίληψη : Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία προσλαμβάνουν τον οιονεί χαρακτήρα δημόσιας υπηρεσίας και πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστούν δημόσια υπηρεσία του εξωτερικού, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 48 του ν. 4440/2016, που θεσπίστηκε με σκοπό τη διατήρηση της ενότητας της οικογένειας. Συνεπώς, οι δημόσιοι υπάλληλοι των οποίων οι σύζυγοι/συμβιούντες είναι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι σε Ευρωπαϊκά Σχολεία δύνανται να αποσπώνται για συνυπηρέτηση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, σε υπηρεσία της πόλης ή της περιοχής στην οποία υπηρετεί ο σύζυγος/ συμβιών (ομόφ.).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α21Π1, Ν 4440/2016Α48, Ν 3566/2007Α4Π1, Ν 3566/2007Α41Π1, Ν 3025/2002Α1, Ν 3025/2002Α3, Ν 3025/2002Α4, Ν 3025/2002Α5, Ν 3025/2002Α6, Ν 3025/2002Α7, Ν 3025/2002Α8, Ν 3025/2002Α15, Ν 3025/2002Α16, Ν 3025/2002Α17, Ν 3025/2002Α25, Ν 4415/2016Α1, Ν 4415/2016Α3, Ν 4415/2016Α4, Ν 4415/2016Α5, Ν 4415/2016Α8, Ν 4415/2016Α9, Ν 4415/2016Α16, Ν 4485/2017Α73Π4, Ν 4547/2018Α94Π1
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή