Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 124
Έτος : 2019
Τίτλος : Απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων συζύγων/συμβιούντων δημοσίων εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση σε Ευρωπαϊκά Σχολεία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Περίληψη : Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία προσλαμβάνουν τον οιονεί χαρακτήρα δημόσιας υπηρεσίας και πρέπει να θεωρηθεί ότι συνιστούν δημόσια υπηρεσία του εξωτερικού, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 48 του ν. 4440/2016, που θεσπίστηκε με σκοπό τη διατήρηση της ενότητας της οικογένειας. Συνεπώς, οι δημόσιοι υπάλληλοι των οποίων οι σύζυγοι/συμβιούντες είναι εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι σε Ευρωπαϊκά Σχολεία δύνανται να αποσπώνται για συνυπηρέτηση, κατ’ εφαρμογή της διάταξης αυτής, σε υπηρεσία της πόλης ή της περιοχής στην οποία υπηρετεί ο σύζυγος/ συμβιών (ομόφ.).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α21Π1, Ν 4440/2016Α48, Ν 3566/2007Α4Π1, Ν 3566/2007Α41Π1, Ν 3025/2002Α1, Ν 3025/2002Α3, Ν 3025/2002Α4, Ν 3025/2002Α5, Ν 3025/2002Α6, Ν 3025/2002Α7, Ν 3025/2002Α8, Ν 3025/2002Α15, Ν 3025/2002Α16, Ν 3025/2002Α17, Ν 3025/2002Α25, Ν 4415/2016Α1, Ν 4415/2016Α3, Ν 4415/2016Α4, Ν 4415/2016Α5, Ν 4415/2016Α8, Ν 4415/2016Α9, Ν 4415/2016Α16, Ν 4485/2017Α73Π4, Ν 4547/2018Α94Π1
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΑΛΛΟΔΑΠΗ, ΑΠΟΣΠΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή