Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 162
Έτος : 2019
Τίτλος : Μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΖΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
Περίληψη : Η υποχρέωση και η σχετική διαδικασία μεταφοράς των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Τράπεζα της Ελλάδος, ρυθμίζονται από την ειδικότερη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 4 του ν. 4485/2017, κατ’ εφαρμογή της οποίας υποχρεούται ο Ε.Λ.Κ.Ε. στην άμεση μεταφορά αυτών στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς η υποχρέωση αυτή να επηρεάζεται από τη μη εισέτι έκδοση της προβλεπόμενης, στην υποπαράγραφο γ’ της διάταξης αυτής, κανονιστικής απόφασης του Υπουργού των Οικονομικών, μέχρι την έκδοση και έναρξη ισχύος της οποίας, η διαδικασία και το ποσοστό μεταφοράς των διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών βάσει του χρηματοδοτικού προγραμματισμού, των αναγκών των προγραμμάτων και έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και των Οδηγών Εφαρμογής αυτών.
Διατάξεις : Ν 4485/2017Α59Π4, Ν 4270/2014Α69Α, ΥΑ οικ.2/6748/ΔΛΓΞ/21-1-2019
Λήμματα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή