Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 171
Έτος : 2019
Τίτλος : Παράταση της προθεσμίας για την ανάληψη καθηκόντων μεταταχθείσας μονίμου εκπαιδευτικού Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέση μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ – Αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 17 παρ.2 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.).
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΑΡΙΟΛΗ ΝΙΚΗ
Περίληψη : Επειδή στις διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., δεν ορίζεται προθεσμία για την ανάληψη καθηκόντων των μεταταχθέντων ούτε παράταση αυτής, στην εν λόγω περίπτωση τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής, η διάταξη του άρθρου 17 παρ.2 του ν.3528/2007 (Υ.Κ.).
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α2, Ν 3528/2007Α17Π2, Ν 3528/2007Α18, Ν 3528/2007Α20, Ν 2690/1999Α10, Ν 4009/2011Α20, Ν 4009/2011Α29, ΠΔ 147/2009Α3Π5, Ν 4386/2016Α27Π1, Ν 4386/2016Α33Π7, Ν 4452/2017Α20Π4α
Λήμματα : ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή