Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 171
Έτος : 2019
Τίτλος : Παράταση της προθεσμίας για την ανάληψη καθηκόντων μεταταχθείσας μονίμου εκπαιδευτικού Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέση μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ – Αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 17 παρ.2 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.).
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΑΡΙΟΛΗ ΝΙΚΗ
Περίληψη : Επειδή στις διατάξεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία μετάταξης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι., δεν ορίζεται προθεσμία για την ανάληψη καθηκόντων των μεταταχθέντων ούτε παράταση αυτής, στην εν λόγω περίπτωση τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής, η διάταξη του άρθρου 17 παρ.2 του ν.3528/2007 (Υ.Κ.).
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α2, Ν 3528/2007Α17Π2, Ν 3528/2007Α18, Ν 3528/2007Α20, Ν 2690/1999Α10, Ν 4009/2011Α20, Ν 4009/2011Α29, ΠΔ 147/2009Α3Π5, Ν 4386/2016Α27Π1, Ν 4386/2016Α33Π7, Ν 4452/2017Α20Π4α
Λήμματα : ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΕΙ, ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ
Κατάσταση : Αποδεκτή