Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 174
Έτος : 2019
Τίτλος : Εάν ο νομοθέτης με τον όρο «μεταβολή γνωστικού αντικειμένου» συμπεριλαμβάνει και την προσθήκη νέας επιστημονικής γνωστικής περιοχής και μάλιστα στη βαθμίδα του Καθηγητή, όπου δεν προβλέπεται διαδικασία κρίσης.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Περίληψη : Η διάταξη του άρθρου 79 του ν.4310/2014 αφορά όλα τα μέλη ΔΕΠ ΑΕ, στα οποία συγκαταλέγονται και οι υπηρετούντες στη βαθμίδα του Καθηγητή ΑΕΙ. Στον όρο «μεταβολή» προφανώς εμπεριέχεται και η προσθήκη ενός ακόμη νέου γνωστικού αντικειμένου σε ήδη υπάρχον, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η προσθήκη αυτή εδράζεται στο διδακτορικό, συγγραφικό, ερευνητικό κ.λπ. έργο του αιτούντος τη μεταβολή μέλους του ΔΕΠ. Η πλήρωση όμως της προϋποθέσεως συνιστά τεχνική κρίση και όχι νομική.
Διατάξεις : Ν 4310/2014Α79
Λήμματα : ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΑΕΙ ΔΕΠ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή