Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 176
Έτος : 2019
Τίτλος : Εφαρμογή του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 σε σύμβαση ανάθεσης έργου μεταξύ υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ROCK HORIZON 2020 – Έννοια «ιδιωτικού» έργου κατά το άρθρο 31 παρ.1 του ν. 3528/2007 (Υ.Κ.).
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
Περίληψη : Για τη σύναψη σύμβασης έργου μεταξύ υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ROCK HORIZON 2020, απαιτείται η τήρηση της οριζόμενης, στο άρθρο 31 του Υ.Κ., διαδικασίας.
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α31, Ν 3528/2007Α107, Ν 4075/2012Α58Π9, Ν 4791/1930Α1, Ν 4791/1930Α2, ΚΥΑ ΚΑ/679/22-8-1996Α1, Ν 3794/2009Α36, Ν 3848/2010Α36, Ν 4485/2017Α87Π1
Λήμματα : ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή