Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 211
Έτος : 2019
Τίτλος : Αυτοδίκαιη αποχώρηση των Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων – Λήξη θητείας.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΕΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περίληψη : Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων αποχωρούν υποχρεωτικά στο τέλος του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως υπολοίπου χρόνου θητείας (πλειοψ.).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α16Π6, Ν 1514/1985Α9Π7, Ν 2741/1999Α22Π3, Ν 2919/2001Α1Π7, Ν 4310/2014Α16Π6, Ν 4310/2014Α18Π11, Ν 4310/2014Α18Π12, Ν 4327/2015Α30Π3, Ν 4386/2016Α14Π3, Ν 4386/2016Α16Π15
Λήμματα : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΡΙΟ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΗΞΗ, ΘΗΤΕΙΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή