Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 211
Έτος : 2019
Τίτλος : Αυτοδίκαιη αποχώρηση των Διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων – Λήξη θητείας.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΔΕΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Περίληψη : Διευθυντές Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων αποχωρούν υποχρεωτικά στο τέλος του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως υπολοίπου χρόνου θητείας (πλειοψ.).
Διατάξεις : Σ1975/1986/2001Α16Π6, Ν 1514/1985Α9Π7, Ν 2741/1999Α22Π3, Ν 2919/2001Α1Π7, Ν 4310/2014Α16Π6, Ν 4310/2014Α18Π11, Ν 4310/2014Α18Π12, Ν 4327/2015Α30Π3, Ν 4386/2016Α14Π3, Ν 4386/2016Α16Π15
Λήμματα : ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΟΡΙΟ, ΑΠΟΛΥΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΛΗΞΗ, ΘΗΤΕΙΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή