Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 225
Έτος : 2019
Τίτλος : Χορήγηση άδειας εκποίησης αγροτεμαχίου Ιεράς Μονής, χαρακτηρισμένου ως μερικώς δασικού.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
Περίληψη : Α) Αρμόδιος να συνυπογράψει με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων την προβλεπόμενη από το άρθρο 148 παρ.1 του ν.δ. 86/1969 άδεια εκποίησης αγροτεμαχίου, χαρακτηρισμένου ως μερικώς δασικού, που αιτείται η Ιερά Μονή, είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Β) Τα μέλη της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής που προβλέπονται από το άρθρο 148 παρ. 1 του ν.δ. 86/1969, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι: α) ο δασολόγος που θα πρέπει να είναι υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου δασολόγων και θα προέρχεται από τη Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και ειδικότερα θα υπηρετεί στη Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας, ήτοι στο νομό, στην περιφέρεια του οποίου κείται η προς εκποίηση έκταση, β) ο γεωπόνος που θα πρέπει να είναι υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Γεωπονικού και θα προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ιονίου, Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων νομού Κεφαλληνίας, με έδρα το Αργοστόλι, ήτοι, το νομό στην περιφέρεια του οποίου κείται η προς εκποίηση έκταση, γ) ο αντιπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που θα πρέπει να προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης - Τμήμα Α΄ Εκκλησιαστικής Διοίκησης, δ) ο αντιπρόσωπος της Διεύθυνσης Δημοσίων Κτημάτων που θα πρέπει να προέρχεται από τη συσταθείσα με το π.δ. 84/2019, Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και ε) ο αντιπρόσωπος του Οργανισμού Διοικήσεως της Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.), που θα πρέπει να προέρχεται από την Εκκλησία της Ελλάδος και ειδικότερα από την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) (ομόφ.).
Διατάξεις : ΝΔ 86/1969Α148Π1, Ν 1232/1982Α4Π2, Ν 2026/1992Α5Π2β, ΚΥΑ 272961/26-4-1982Α3Π22, Ν 3852/2010Α3, Ν 3852/2010Α6, Ν 3852/2010Α186, Ν 3852/2010Α280, Ν 2503/1997Α5, ΠΔ 139/2010Α10, ΠΔ 402/1988Α34, ΠΔ 402/1988Α43, ΠΔ 402/1988Α52, ΠΔ 97/2017Α2Π3, ΠΔ 97/2017Α18Π5, ΠΔ 97/2017Α21, ΠΔ 147/1976Α1Π1, ΠΔ 417/1987Α1Π1, ΠΔ 339/1990Α1Π1, ΠΔ 18/2018Α2Π1, ΠΔ 18/2018Α58, Ν 51/1975Α1, Ν 1346/1983Α25Π1, Ν 1473/1984Α25, ΠΔ 284/1988Α12, ΠΔ 17/1991Α1Π1, Ν 2343/1995Α1, Ν 2390/1996Α6Π3, Ν 3965/2011Α20Π1, Ν 4178/2013Α54, ΠΔ 111/2014Α2Π2, ΠΔ 111/2014Α100Π2, ΠΔ 142/2017Α99, ΠΔ 84/2019Α1Π2, Ν 4684/1930Α8, Ν 1811/1988Α3
Λήμματα : ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΟΝΕΣ, ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΔΑΣΗ, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ, ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή