Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 241
Έτος : 2019
Τίτλος : Χορήγηση άδειας υπαλλήλου για τη συμμετοχή του σε πρόγραμμα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ο οποίος φοιτά σε Τμήμα Α.Ε.Ι., που εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Περίληψη : Ο υπάλληλος που φοιτά σε Τμήμα Α.Ε.Ι., το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, για την παρακολούθηση πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, για το οποίο έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δεν δικαιούται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 5 εδ.β΄ του Υ.Κ. (ομόφ.).
Διατάξεις : Ν 3528/2007Α47Π1, Ν 3528/2007Α47Π5, Ν 3528/2007Α58Π1, Ν 3528/2007Α58Π2, Ν 3528/2007Α58Π4, Ν 3528/2007Α58Π5, ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008, Ν 4590/2019Α36, Ν 4093/2012Α1ΥΠΓ1Π11, Ν 4009/2011Α30Π1, Ν 4009/2011Α30Π2, Ν 4009/2011Α32Π1, Ν 4009/2011Α33Π1, Ν 4009/2011Α33Π12, Ν 4009/2011Α34Π1, Ν 4009/2011Α34Π2, Ν 4485/2017Α30Π1, Ν 4485/2017Α32Π1, Ν 4485/2017Α33Π1, Ν 4485/2017Α33Π5, Ν 4485/2017Α34Π1, Ν 4485/2017Α34Π7, Ν 4485/2017Α45Π1, Ν 4485/2017Α46Π1, Ν 4485/2017Α46Π2, Ν 4485/2017Α85Π2, ΥΑ 134320/Ζ1/8-8-2018
Λήμματα : ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΜΑΘΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή