Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 245
Έτος : 2019
Τίτλος : Νομιμότητα κήρυξης απόρρητης διαδικασίας σύναψης προμήθειας εξωφύλλων διαβατηρίων με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό επεξεργαστή, καθώς και αναλωσίμων υφιστάμενου εκτυπωτικού συστήματος για την εκτύπωση διαβατηρίων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας μορφοτύπου ID1, κατά τροποποίηση της αρχικής σχετικής αιτιολογίας της υπ’ αριθμ. 16/2019/27-06-2019 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και εξαίρεση της ως άνω διαδικασίας από την εφαρμογή των ν. 4412/2016 και 3978/2011.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΧΑΛΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Περίληψη : Νόμιμα κηρύσσεται απόρρητη και εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων των ν. 4412/2016 και 3978/2011, η διαδικασία σύναψης προμήθειας εξωφύλλων διαβατηρίων με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό επεξεργαστή, καθώς και αναλωσίμων υφιστάμενου εκτυπωτικού συστήματος για την εκτύπωση διαβατηρίων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας μορφοτύπου ID1, κατά τροποποίηση της παραγράφου 25 της ανωτέρω απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, διότι η νέα παράγραφος 25, όπως αυτή παρατίθεται στο έγγραφο του ερωτήματος, περιέχει, σχετικά με την κήρυξη του ως άνω απορρήτου, πλήρεις και ειδικές αιτιολογίες (ομόφ.).
Διατάξεις : Ν 4412/2016Α15, Ν 3978/2011Α16, Ν 3978/2011Α17, Ν 3978/2011Α35, Ν 3978/2011Α38, Ν 3978/2011Α42, Ν 3978/2011Α48, Ν 3978/2011Α50, ΥΑ 8028/1/34/27-8-2000Α1
Λήμματα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ, ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή