Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 249
Έτος : 2019
Τίτλος : Εάν είναι νόμιμες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, οι οποίες έχουν συναφθεί κατόπιν της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018 του Αιγινήτειου Νοσοκομείου με προσωπικό της κατηγορίας/ειδικότητας Υ.Ε. Προσωπικού Εστίασης.
Πρόεδρος/Προεδρεύων :
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΜΑΡΙΟΛΗ ΝΙΚΗ
Περίληψη : Οι συμβάσεις ι.δ.ο.χ. διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, οι οποίες συνήφθησαν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4430/2016, κατόπιν της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018 του Αιγινήτειου Νοσοκομείου με προσωπικό της κατηγορίας/ειδικότητας Υ.Ε. Προσωπικού Εστίασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, και των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας αυτής, με ανώτατο όριο, ωστόσο, τους 24 μήνες, είναι νόμιμες. Η Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχει πλέον αρμοδιότητα για τον προληπτικό έλεγχο των σχετικών δαπανών και, συνεπώς, ο σχετικός έλεγχος θα γίνει από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών. Υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι το κόστος της νέας σύμβασης βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων πιστώσεων, η νέα σύμβαση μπορεί να έχει ισχύ έως 24 μηνών, χωρίς να ασκεί επιρροή το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από την εργαζόμενη που παραιτήθηκε, καθώς οι ρυθμίσεις του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 αναφέρονται σε ατομικές συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2019, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του συμβαλλομένου εργαζομένου.
Διατάξεις : Ν 4430/2016Α63, Ν 4558/2018Α6Π3, Ν 4461/2017Α107, ΠΔ 164/2004Α6, Ν 4528/2018Α3, ΠΔ 136/2011Α1Π2α, Ν 4270/2014Α25, Ν 4270/2014Α31, Ν 4337/2015Α10Π10, Ν 4606/2019Α58Π1, Ν 4611/2019Α125, Ν 4270/2014Α69ΓΠ1, Ν 4270/2014Α69ΓΠ2
Λήμματα : ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Κατάσταση : Αποδεκτή