Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης σημειώνεται στο τέλος της περίληψης. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 1
Έτος : 2020
Τίτλος : Επιχορήγηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από το ΥΠ.ΠΟ.Α.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΗΛΙΑΔΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Περίληψη : Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 δεν εμπίπτουν στις νομικές μορφές-οντότητες, οι οποίες δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 2557/1997. Το ΥΠ.ΠΟ.Α. δεν δύναται να καταβάλει επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό προς Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34 παρ.1 του ν. 4430/2016 (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 1667/1986Α1Π1, Ν 2557/1997Α7Π4, Ν 4430/2016Α1, Ν 4430/2016Α2, Ν 4430/2016Α14, Ν 4430/2016Α21, Ν 4430/2016Α34, Ν 4430/2016Α35, Ν 4430/2016Α75
Λήμματα : ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή