Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί [άρθρο 8 παρ.1 ν. 4831/2021 (Α΄ 170)] σε ερωτήματα:

  • της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης,
  • της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους,
  • των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό,
  • των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και
  • των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

Η γνωμοδότηση του ΝΣΚ, μετά την υπογραφή της από τον κατά περίπτωση προεδρεύοντα και τον εισηγητή της υπόθεσης, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο [άρθρο 9 παρ.6 . 4831/2021 (Α΄ 170)].

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων:

Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.grgr.meletnom@nsk.gr )

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 86
Έτος : 2020
Τίτλος : Ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με αιτήσεις πολιτογράφησης ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης – Εφαρμοστέο δίκαιο – Έννοια εκκρεμών υποθέσεων κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 49 του ν. 4604/2019.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίληψη : Αιτήσεις πολιτογράφησης που είχαν υποβληθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 και για τις οποίες δεν είχαν γνωμοδοτήσει, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4604/2019, οι Ειδικές Επιτροπές της προϊσχύσασας παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ), καθώς και αιτήσεις ομογενών της κατηγορίας αυτής που υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4508/2017 και ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4604/2019, εξετάζονται με τις ισχύουσες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του ΚΕΙ, κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του πιο πάνω ν. 4604/2019. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 εξακολουθεί να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος των πιο πάνω διατάξεων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν εκ νέου με το ν. 4674/2020 και ρυθμίζει την ανανέωση των βεβαιώσεων όσων είχαν υποβάλλει αίτημα πολιτογράφησης με τις προϊσχύσασες του ν. 4604/2019 διατάξεις και η διαμονή τους ρυθμίστηκε με τη διάταξη αυτή, καθώς και τη διαμονή όσων υπέβαλαν αίτημα πολιτογράφησης με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4604/2019, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το ν. 4674/2020, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος δεν κατείχαν τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση ακύρωσης απορριπτικής αποφάσεως αιτήματος πολιτογράφησης που είχε υποβληθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν πριν τις τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 και αναπομπής της υποθέσεως στη διοίκηση, το αίτημα πολιτογράφησης θα κριθεί με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΕΙ, πλην της περιπτώσεως που η ακύρωση ανάγεται αποκλειστικά σε πλημμέλεια της τελικής αποφάσεως και δεν θίγει την εκδοθείσα στα πλαίσια της διαδικασίας πολιτογράφησης γνωμοδότηση της οικείας Ειδικής Επιτροπής της προϊσχύσασας παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ΚΕΙ περί της ομογενειακής ιδιότητας του αιτούντος (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 2790/2000Α1, Ν 2910/2001Α76Π1, Ν 2910/2001Α76Π3, Ν 2910/2001Α76Π6, Ν 2910/2001Α76Π10, Ν 3013/2002Α25Π4, Ν 3284/2004Α5, Ν 3838/2010Α2, Ν 3284/2004Α15, Ν 3284/2004Α35, Ν 3491/2006Α18Π6, Ν 4508/2017Α46Π2, Ν 4604/2019Α39, Ν 4604/2019Α49, Ν 4674/2020Α36Π2
Λήμματα : ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΟΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή