Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 86
Έτος : 2020
Τίτλος : Ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με αιτήσεις πολιτογράφησης ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης – Εφαρμοστέο δίκαιο – Έννοια εκκρεμών υποθέσεων κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 49 του ν. 4604/2019.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΚΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Περίληψη : Αιτήσεις πολιτογράφησης που είχαν υποβληθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 και για τις οποίες δεν είχαν γνωμοδοτήσει, μέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4604/2019, οι Ειδικές Επιτροπές της προϊσχύσασας παραγράφου 3 του άρθρου 15 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ΚΕΙ), καθώς και αιτήσεις ομογενών της κατηγορίας αυτής που υποβλήθηκαν κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν. 4508/2017 και ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4604/2019, εξετάζονται με τις ισχύουσες διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του ΚΕΙ, κατ’ εφαρμογή της γενικής διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του πιο πάνω ν. 4604/2019. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν. 2910/2001 εξακολουθεί να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος των πιο πάνω διατάξεων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν εκ νέου με το ν. 4674/2020 και ρυθμίζει την ανανέωση των βεβαιώσεων όσων είχαν υποβάλλει αίτημα πολιτογράφησης με τις προϊσχύσασες του ν. 4604/2019 διατάξεις και η διαμονή τους ρυθμίστηκε με τη διάταξη αυτή, καθώς και τη διαμονή όσων υπέβαλαν αίτημα πολιτογράφησης με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4604/2019, όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με το ν. 4674/2020, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος δεν κατείχαν τίτλο νόμιμης διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση ακύρωσης απορριπτικής αποφάσεως αιτήματος πολιτογράφησης που είχε υποβληθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που ίσχυαν πριν τις τροποποιήσεις του άρθρου 39 του ν. 4604/2019 και αναπομπής της υποθέσεως στη διοίκηση, το αίτημα πολιτογράφησης θα κριθεί με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΕΙ, πλην της περιπτώσεως που η ακύρωση ανάγεται αποκλειστικά σε πλημμέλεια της τελικής αποφάσεως και δεν θίγει την εκδοθείσα στα πλαίσια της διαδικασίας πολιτογράφησης γνωμοδότηση της οικείας Ειδικής Επιτροπής της προϊσχύσασας παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ΚΕΙ περί της ομογενειακής ιδιότητας του αιτούντος (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 2790/2000Α1, Ν 2910/2001Α76Π1, Ν 2910/2001Α76Π3, Ν 2910/2001Α76Π6, Ν 2910/2001Α76Π10, Ν 3013/2002Α25Π4, Ν 3284/2004Α5, Ν 3838/2010Α2, Ν 3284/2004Α15, Ν 3284/2004Α35, Ν 3491/2006Α18Π6, Ν 4508/2017Α46Π2, Ν 4604/2019Α39, Ν 4604/2019Α49, Ν 4674/2020Α36Π2
Λήμματα : ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΟΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Κατάσταση : Αποδεκτή