Καθίσταται γνωστό ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), "Οι γνωμοδοτήσεις δεν δημιουργούν δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, πριν από την αποδοχή τους με επισημειωματική πράξη από τον Πρόεδρο της Βουλής, τον αρμόδιο Υπουργό, ή το Διοικητικό Συμβούλιο Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ή άλλο κατά νόμο αρμόδιο όργανο αυτού ή Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής ή από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Μετά την αποδοχή τους οι γνωμοδοτήσεις αποτελούν πράξεις, που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή".

Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης αναγράφεται στο πεδίο "Κατάσταση" στις λεπτομέρειες της γνωμοδότησης κατά την αναζήτηση αυτής. Αν ουδέν αναφέρεται, τούτο σημαίνει ότι δεν έχει περιέλθει στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ έγγραφο περί αποδοχής της ή μη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος παρακαλείται να επικοινωνεί με την υπηρεσία που υπέβαλε το ερώτημα.

Στοιχεία επικοινωνίας με το Σχηματισμό Επιστημονικών Δραστηριοτήτων & Δημοσίων Σχέσεων του ΝΣΚ, που έχει την ευθύνη  για την τήρηση των γνωμοδοτήσεων: Τηλ.: 210 3800031, 213 2121710 και e-mail : librarynsk@nsk.gr, gr.meletnom@nsk.gr )
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
Αριθμός : 88
Έτος : 2020
Τίτλος : Παραπομπή στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των υποψηφίων για διορισμό σε θέσεις δημοτικών υπαλλήλων ατόμων με αναπηρία.
Πρόεδρος/Προεδρεύων : ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑ ΜΕΤΑΞΙΑ
Εισηγητής/Γνωμοδοτών : ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Περίληψη : α) Οι αρμόδιοι για το διορισμό φορείς οφείλουν να παραπέμψουν τα υποψήφια για διορισμό άτομα με αναπηρία στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3584/2007, που προστέθηκε με το άρθρο 48 παρ. 4 του ν. 4674/2020 (ομόφωνα). β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πιστοποιείται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ότι υποψήφιο για διορισμό άτομο με αναπηρία δεν διαθέτει το προσόν της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης, ο διορισμός δεν είναι δυνατός και το αρμόδιο διοικητικό όργανο οφείλει να εκδώσει σχετική αιτιολογημένη πράξη (ομόφωνα). γ) Το ΑΣΕΠ δεν είναι αρμόδιο από το άρθρο 14 παρ. 6γ του ν. 2190/1994 να πιστοποιεί την ύπαρξη ή μη του προσόντος της υγείας και της φυσικής καταλληλότητας υποψηφίου για διορισμό ατόμου με αναπηρία, με βάση τη διαπίστωση του ποσοστού αναπηρίας του από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ (ομόφωνα).
Διατάξεις : Ν 3584/2007Α9, Ν 3584/2007Α11, Ν 3584/2007Α14, Ν 3528/2007Α164, Ν 3528/2007Α165, Ν 3528/2007Α166, Ν 3528/2007Α167, Ν 4674/2020Α48Π2, Ν 4674/2020Α48Π3, Ν 4674/2020Α48Π4, Ν 4674/2020Α48Π5, Ν 2190/1994Α14Π6γ, Ν 2190/1994Α16, Ν 2190/1994Α17, Ν 2190/1994Α18, Ν 4440/2016Α25Π6, Ν 4604/2019Α84Π6γ, Ν 4479/2017Α24Π1
Λήμματα : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΑΤΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΚΛΠ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΤΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Κατάσταση : Εκκρεμεί αποδοχή